Regulamin spacerów i wycieczek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


 

REGULAMIN  SPACERÓW I  WYCIECZEK  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2  W LEGNICY

Podstawowe akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz.U. z 2001 r. Nr. 135, poz.1516).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz.U. z 2014 r., poz.1150).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz. 69 z póź. zm.)

4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ZASADY  OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy.

2. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki w najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego.

3. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

4. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

- krótkie wycieczki na terenie miasta

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze poza miasto

5. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:

- pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce

- ze środków przekazanych przez Rade Rodziców poszczególnych grup

- ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne

6. W organizowaniu wycRodziieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

7. Zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi

ORGANIZACJA WYCIECZEK

1. Każda wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami.

2. Program i termin wycieczki powinien być podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej co najmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem. W sytuacjach nie zależnych od organizatora, uniemożliwiających realizacji programu wycieczki, rodzice zostają powiadomieni o zmianach najpóźniej w dniu wyjazdu, a organizator pozostawia sobie prawo do zmiany trasy lub tematu wycieczki.

3. Decyzje o wysłaniu dziecka na wycieczkę podejmuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.

4. Zgody na wyjścia, wycieczki w mieście i poza miasto zawarte są w karcie zgłoszeniowej do przedszkola.

5. Oprócz tego, w przypadku wycieczki poza miasto, rodzic podpisuje indywidualną zgodę, z zaznaczonym terminem wyjazdu.

6. Rodzice są zobowiązani do zgłoszenia nauczycielce wszelkich dolegliwości i potrzeb dziecka związanych np. z jazdą autokarem.

7. Rodzice są zobowiązani do udostępnienia miejsca dla podjeżdżającego autokaru aby zapewnić bezpieczeństwo wsiadającym i wysiadającym dzieciom.

8. Rodzicom nie wolno odbierać dzieci bezpośrednio z autokaru, dzieci powinny wejść na teren przedszkola i dopiero wówczas rodzic, po uprzednim poinformowaniu nauczyciela, bierze dziecko pod swoją opiekę.

OPIEKUNOWIE  WYCIECZKI

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki są: kierownik wycieczki oraz nauczyciele poszczególnych oddziałów.

2. Funkcja kierownika wycieczki istnieje tylko w przypadku co najmniej 2 grup poza miasto.

3. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.

4. Rodzice mogą być opiekunami dodatkowymi, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, a ich zgłoszenie jest dobrowolne.

5. Poza tym opiek nad dziećmi sprawują także osoby z personelu technicznego placówki, uczestniczące w wycieczce. 

6. Na wycieczkach na terenie miasta liczba opiekunów w przypadku grupy liczącej 25 dzieci powinna wynosić:

a) w grupach młodszych  - 3 opiekunów

b) w grupach starszych  - 2 opiekunów

Na wycieczkach poza miasto:

a) w grupach młodszych - 3 opiekunów

b) w grupach starszych -  3 opiekunów

7. Uczestnicy wycieczki podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępu.

9. Kierownik wycieczki nadzoruje zaopatrzenie uczestników w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

10. Kierownik wycieczki ( jeżeli zaistnieje taka potrzeba) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.

 DOKUMENTACJA WYCIECZKI

1. Harmonogram wycieczek na dany rok opracowany jest dla każdej grupy wiekowej i znajduje się w dokumentacji grupy.

2.Spacer, wycieczka w mieście lub poza miasto zostaje wpisana do księgi wyjść, a w opisie zawiera: liczb dzieci, dat wyjazdu, cel wycieczki, czas trwania i nazwiska opiekunów.

3. Dokumentacja wycieczki poza miasto składa się z: Karty wycieczki, listy uczestników, pisemnej zgody rodziców, rozliczenia finansowego (w razie takiej okoliczności)

4. Opiekunowie wycieczki poza miasto zabierają ze sobą kserokopie strony dziennika zajęć na których znajdują się telefony kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

5. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce, w dokumentacji przedszkolnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 2, oraz rozporządzeń MEN: w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.