Regulamin korzystania z placu zabaw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci na placu zabaw

PROCEDURA KORZYSTANIA  Z PLACU ZABAW NA TERENIA PRZEDSZKOLA NR 2 W LEGNICY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz. 69 z późń. zm.)

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonaniu swoich obowiązków i zwracać uwage na inne, nie ujete w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogą mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenia przedszkolnego placu zabaw.

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym dla dzieci uczeszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy

2. Codziennie wyznaczony pracownik placówki sprawdza stan techniczny placu zabaw i likwiduje ewentualne niebezpieczeństwa.

3. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajeć na placu zabaw odpowiadają nauczyciele poszczególnych oddziałów przedszkolnych

     a) do opieki nad dziećmi w czasie korzystania z placu zabaw są kierowani również pracownicy techniczni poszczególnych oddziałów

4. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa powinna być zamknieta. Odpowiedzialni za to są pracownicy techniczni przedszkola z poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

5. Z urządzeń znajdujących sie na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

    a) urządzenia rekreacyjne i sprzet stanowiący wyposażenie placu zabaw powinny zapewnić bezpieczne z nich korzystanie

6. Dzieci musza być zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzetu sportowego znajdującego sie w ogrodzie przedszkolnym.

7. Nauczyciel jest zobowiązany do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznego poruszania si w wyznaczonym terenie przed każdorazowym wyjsciem do ogrodu.

8. Każdą usterke sprzetu na placu zabaw należy zgłosić do Dyrektora placówki.

9. Przed każdorazowym wyjściem do ogrodu oraz przed powrotem do sali nauczyciel sprawdza stan grupy.

10. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu i mieć stały dostep do napojów (woda niegazowana, napoje owocowe)

12. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry, zabawy, zajecia sportowe oraz możliwość dowolnych zabaw.

    a) nauczycielki oraz inne osoby wyznaczone do opieki nad dziećmi tak współdziałają ze sobą, aby pole widzenia zapewniało maksymalną kontrol nad dziećmi

13. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może korzystać z toalety znajdującej sie na terenie przedszkola, pod opieką osób zapewniających bezpieczeństwo (nauczyciela, pomocy nauczyciela, pracownika technicznego)

14. Nauczyciel nie organizuje zajeć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt wysoka i niska temperatura, burza itp.)

15. Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczycielka wraz z dziećmi porządkuje wszystkie zabawki, sprzet gromadząc go w wyznaczonym miejscu.

16. Rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione odbierający dzieci bezpośrednio z podwórka są zobowiązani zgłosić fakt odbioru dziecka bezpośrednio nauczycielowi.

17. Na placu zabaw opiek nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba do tego upoważniona z chwilą przywitania sie z nauczycielką.

18. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia Dyrektora placówki i rodziców.

19. Teren placu zabaw jest monitorowany.

20. Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz: śmiecenia, palenia tytoniu, picia alkoholu, wprowadzania psów niszczenia roślinności.