Statut Miejskiego Przedszkola Nr 2

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W LEGNICY                                                                 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty;
 2. Ustawa Prawo oświatowe;
 3. Karta Nauczyciela
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

                                                            ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1

Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy;
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
 3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
 4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r . – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),
 5. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Miejskiego Przedszkola
  Nr 2 w Legnicy;
 6. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2
  w Legnicy;
 7. Wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby
  (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 8. Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 9. Pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy;
 10. Organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Legnica;
 11. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ II

Nazwa i rodzaj Przedszkola

 • 1
 1. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy, zwane dalej Przedszkolem, jest placówką publiczną.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Władysława Reymonta 1 w Legnicy.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Legnica.
 4. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 6. Obsługę finansowo kadrową Przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
  w Legnicy.
 7. Ustalona nazwa Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 
 8. Dane teleadresowe:

tel. 76 852 20 47

e-mail: wterelak@mp2.legnica.eu

www. mp2.legnica.eu

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej
  i elektronicznej  oraz przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Przedszkola

 • 1

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 • 2

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 • 3

 

Zadania Przedszkola wynikające z przepisów prawa:

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 

 1. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 

 1. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 2. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

 

 1. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

 1. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 

 1. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 1. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 

 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 

 1. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

 1. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 

 1. Współdziałanie z Rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 

 1. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 

 1. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą Rodziców, realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 

 1. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 

 1. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie
  i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

 1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Przedszkole.

 

 1. Realizacja programów dopuszczonych do użytku, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 1. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
   i możliwości rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.

 

 1. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
  z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.
 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych, lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.
 • 4

Zadania Przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom Przedszkola polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci,
  w tym ich zainteresowań i uzdolnień.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana Rodzicom/Opiekunom wychowanków Przedszkola i nauczycielom polega na:
 • wspieraniu Rodziców/Opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
 • rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Przedszkola niezwłocznie:
  • po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne;
  • po uzyskaniu od nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
   z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i konieczności udzielenia mu w/w pomocy.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu, w formie zintegrowanych działań, udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu organizowana i udzielana jest we współpracy z:
 5. Rodzicami dzieci;
 6. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 7. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 8. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 9. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 

 1. Rodziców dziecka;
 2. Dyrektora Przedszkola;
 3. nauczyciela lub specjalisty - prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 4. poradni;
 5. asystenta edukacji romskiej;
 6. pomocy nauczyciela;
 7. pracownika socjalnego;
 8. asystenta rodziny;
 9. kuratora sądowego;
 10. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z dziećmi oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
  w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. porad i konsultacji.

 

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

 

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

 

 1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji
  i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

 

 1. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 2. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 3. Godzina zajęć, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1 i 2, trwa 45 minut.
 4. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 

 1. Wczesne rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym dysharmonii rozwojowych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w Przedszkolu, odbywa się w oparciu o prowadzoną w Przedszkolu obserwację pedagogiczną, mającą na celu podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista, niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora Przedszkola.

 

 1. Dyrektor, nauczyciele, specjaliści i koordynator planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 2. ustalają formy udzielania tej pomocy;
 3. okres jej udzielania;
 4. oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 5. Dyrektor Przedszkola, niezwłocznie informuje pisemnie rodziców/opiekunów
  prawnych o:
  1. potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  2. ustalonych dla ucznia formach;
  3. okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4. wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 6. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
  1. ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy;
  2. ustalenie okresu ich udzielania;
  3. ustalenie wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 7. Zespół opracowuje dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, zwany dalej "programem".
 8. Program opracowywany jest po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 9. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
  Zespół, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku oraz
  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 10. Po dokonaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej wychowankowi Przedszkola, Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy
  z dzieckiem oraz rekomenduje dalszy sposób postępowania w zakresie pomocy, jaka powinna być udzielona wychowankowi.
 • 5

Zadania Przedszkola w zakresie organizacji nauczania indywidualnego:

 1. Dzieci przyjęte do Przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany
  w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanym dalej „orzeczeniem”.
 3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 4. Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach,
  o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub
  w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy;
 5. Dyrektor na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków
  w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego;
 6. Dyrektor uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski Nauczyciela
  z obserwacji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi w Przedszkolu;
 7. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola, Dyrektor w ramach działań, o których mowa w ust. 6, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor
  w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
  i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach.
 8. Na wniosek Rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka:
 9. uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do Przedszkola, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany
  w zaświadczeniu lekarskim.;
 10. umożliwia uczęszczanie do Przedszkola, Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię,
  w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący.
 • 6

Zadania Przedszkola w zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

 1. Kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnicę rasy, kolor skóry, poglądy polityczne, przekonania, wyznania, narodowość, pochodzenie społeczne, urodzenie.

 

 1. Zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych.
 2. Organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym.

 

 1. W celu podtrzymania tożsamości religijnej w Przedszkolu organizowana jest nauka religii.
 2. W Przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
 3. Przedszkole, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.
 4. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemny wniosek o udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.
 5. Nauka religii odbywa się w Przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć w tygodniu
  po 30 minut.

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 1. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w Przedszkolu oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego organizuje Dyrektor przedszkola, na wniosek złożony przez rodziców dziecka.

 

 1. Wniosek składa się w postaci papierowej.

 

 1. Przedszkole prowadzi wyżej wymienione działania, jeżeli organ prowadzący przedszkole, na wniosek Dyrektora Przedszkola, przyzna godziny na realizację tych zajęć.
 • 7

Uwzględnianie przez Przedszkole zasad bezpieczeństwa oraz promocji
i ochrony zdrowia:

 1. W Przedszkolu zapewnia się dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy i nauki, poprzez:
 2. dbanie o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie;
 3. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów dzieci;
 4. działania opiekuńcze nauczycieli grup, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
 5. zróżnicowane zajęcia i stosowanie na zmianę form wymagających większego wysiłku
  i zabaw;
 6. promocję zdrowia, zasad zdrowego żywienia;
 7. dbanie o właściwy stosunek przebywania dzieci w pomieszczeniach Przedszkola
  i na świeżym powietrzu;
 8. zapewnienie odpowiedniego stanu urządzeń, które nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci;
 9. zabawki i pomoce dydaktyczne są wykonane z odpowiednich materiałów i posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty;
 10. dostosowywanie mebli, krzesełek i stolików do warunków antropometrycznych dzieci;
 11. właściwe oświetlenie pomieszczeń, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową
  a sprzęt dostosowany do wymogów ergonomii;
 12. apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 13. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach, spacerach i wycieczkach poza teren przedszkola;
 14. szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 15. oznakowanie zgodnie z przepisami ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;
 16. respektowanie bezwzględnego zakazu podawania na terenie Przedszkola leków dziecku bez obecności Rodzica// prawnego Opiekuna.
 17. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci ponoszą Nauczyciele pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie, do momentu przekazania dziecka rodzicom lub osobom upoważnionym. W czasie zajęć dodatkowych i specjalistycznych odpowiedzialność ta spoczywa na osobach prowadzących zajęcia.
 18. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia natychmiastowej pomocy dziecku, w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel powiadamia Dyrektora oraz rodziców/ prawnych opiekunów
  o zaistniałym wydarzeniu lub sytuacji.
 19. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, Nauczyciel lub Dyrektor powiadamia Rodzica/prawnego Opiekuna o tym fakcie, a rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 20. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą Rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z Rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

 21. W przypadku zauważenia przez każdego pracownika Przedszkola śladów przemocy lub zachowania dziecka budzące niepokój, pracownik powiadamia dyrektora, ten z kolei przeprowadza rozmowę z Rodzicami/ prawnymi Opiekunami i zawiadamia odpowiednie instytucje.
 22. Dyrektor Przedszkola dokonuje kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów zgodnie
  z odpowiednimi przepisami prawa.
 23. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż.
  i pierwszej pomocy przedmedycznej.

ROZDZIAŁ IV

                                                  Sposób realizacji zadań Przedszkola

 • 1

Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

 1. Organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze społecznej, ruchowej
  i umysłowej.
 2. Wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.
 3. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka.
 4. Kierowanie procesem wychowawczo- dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycję dzieci i rodziców.
 5. Wnikliwa obserwacja zachowań i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci rozwijających się wolniej i dzieci o nieharmonijnym rozwoju.
 6. Intensywne wspomaganie rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, możliwości oraz ewentualne niepełnosprawności.
 7. Zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków, na miarę możliwości, umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów.
 • 2

Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły poprzez:

 1. Współpracę z Rodzicami i pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka
  w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 2. Informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka,o osiąganych przez nie sukcesach
  i niepowaodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji
  z określonymi specjalistami.
 3. Zapoznawanie Rodziców z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi.
 4. Uzgadnianie wspólnie z Rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.
 5. Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 6. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców.
 7. Stwarzanie Rodzicom możliwości rozwijanie swoich umiejętności wychowawczych
  i upowszechnianie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej.
 9. Współpracę z podmiotami działającycmi na rzecz rodziny i dzieci.
 • 3

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:

 1. Stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.
 2. Kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się,w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 3. Zachęcanie i wdrżanie dzieci do poznawania świata.
 4. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej.
 5. Realizowanie i wspieranie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastcznej, muzycznej i ruchowej.
 6. Łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekraczaniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia.
 7. Wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejtności rozważnego zachowywania się w codzinnych sytuacjach.
 8. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.

ROZDZIAŁ V

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 • 1
 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
  w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody
  i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Udział dzieci w zajęciach poza terenem Przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

3.W grupie 3 latków zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

 • 2
 1. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawuje Nauczyciel odpowiedzialny za daną grupę wiekową.
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada Nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe
  w danym czasie, do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 3. Nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia i przybory.
 4. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osobie do powierzenia jej dzieci.
 • 3
 1. Podczas pobytu dzieci w Przedszkolu nie mogą być im podawane żadne leki.
 2. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie
  ( poza udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach).
 3. W przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych na terenie Przedszkola niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Rodziców (opiekunów prawnych), a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • 4
 1. Przy wyjściu poza teren Przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna nad grupą
  15 dzieci. Dopuszcza się zwiększenie liczby opiekunów w grupach w zależności rodzaju wycieczki.
 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy dzieci
  z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb
  i możliwości.
 3. Od pierwszych dni pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego uczy się dzieci korzystania
  z urządzeń i sprzętu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 4. Z terenu dzieci wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu dzieci nauczyciel winien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 5. Do obowiązków wyznaczonych pracowników przedszkola należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien je usunąć, ewentualnie zabezpieczyć teren,
  a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić je Dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu, w celu podjęcia stosownych działań.
 6. Przedszkole organizuje wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino) z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia
  i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki dostosowuje się do wieku, potrzeb
  i zainteresowań dzieci. Organizację wszystkich wycieczek regulują odrębne przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola

 • 1
 1. Rodzice lub prawnie opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania
  i odbierania dziecka z Przedszkola.
 2. Dziecko, może być wyjątkowo przyprowadzane lub odbierane przez inne osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Upoważnienie, o którym mowa w pkt 2, powinno zawierać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu osoby wskazanej przez Rodziców. Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do Przedszkola i pozostają w dokumentacji Przedszkola.
 4. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, a także starsze rodzeństwo powyżej 10 roku życia upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów, które są w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty/legitymację szkolną i na żądanie okazać Nauczycielowi.
 6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
  z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do Przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:00 (ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie).
 9. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 10. Nauczyciel przejmuje pełną odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica (opiekuna prawnego) i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu) lub osobie upoważnionej.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie odbierają dzieci do godziny 16:30.
 12. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw rodzic/prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczycielki i poinformować ją o odbiorze dziecka
  z przedszkola.
 13. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jego opiekę.
 14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30 Nauczyciel kontaktuje się
  z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. W przypadku, gdy kontakt nie zostanie nawiązany, Nauczyciel podejmuje próby skontaktowania się z osobami upoważnionymi do odbioru pod wskazanymi w upoważnieniu numerami telefonów.
 15. W przypadku, gdy kontakt z Rodzicami/ prawnymi opiekunami, osobami upoważnionymi nie zostanie nawiązany, nauczycielka informuje dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji

i oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 15 minut, tj. do godz. 16:45. Po tym czasie, gdy Nauczycielowi w dalszym ciągu nie uda się skontaktować z w/w osobami powiadamia policję w celu ustalenia miejsca pobytu Rodziców/prawnych Opiekunów dziecka lub zapewnienia dziecku dalszej opieki przez właściwe organy.

 1. Do czasu odebrania dziecka przez uprawnione osoby (Rodzice, prawni opiekunowie, osoby upoważnione przez Rodziców, policja) dziecko pozostaje pod opieką Nauczycielki.

ROZDZIAŁ VII

Formy współdziałania z Rodzicami i organizacja wspólnych kontaktów
§ 1

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
  i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych.

 

 1. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci
  i rodziców w następujących zakresach:
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy Rodziców o dziecku;
 • ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 • podnoszenie umiejętności Rodziców poprzez prowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców mających na celu pomoc w wychowaniu dzieci oraz w pokonywaniu trudności wychowawczych.
  1. Przedszkole oferuje Rodzicom następujące formy współdziałania:
 • konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
 • zebrania ogólne i oddziałowe - organizowane wg planów współpracy z Rodzicami;
 • zajęcia otwarte – organizowane wg planów współpracy z Rodzicami;
 • warsztaty dla Rodziców;
 • pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców oraz wynikających
  z bieżących potrzeb przedszkola;
 • spotkania i konsultacje ze specjalistami pracującymi w przedszkolu;
 • kontakty indywidualne;
 • spotkania okolicznościowe i uroczystości przedszkolne;
 • wycieczki, festyny;
 • i inne.
  1. Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z Rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

 

 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy Nauczycieli i Rodziców;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w uzgodnieniu z Rodzicami określonych form oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych oraz terapeutycznych;
 • udzielanie Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zapoznawanie Rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału z Rodzicami;
 • angażowanie Rodziców w działalność przedszkola.
 1. Spotkania z Rodzicami organizowane są nie mniej niż 2 razy w roku szkolnym. Szczegółowe harmonogramy spotkań nauczyciele opracowują dla każdej grupy.
 2. Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem konsultacji na dany rok szkolny.
 3. Rozmowy indywidualne z rodzicami odbywają się na bieżąco, w zależności od potrzeb.
 4. Uroczystości i imprezy przedszkolne organizowane są zgodnie z ,,Harmonogramem imprez
  i uroczystości” przyjętym na dany rok szkolny.

ROZDZIAŁ VIII

Organy przedszkola

 • 1

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.
 • 2

Szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora przedszkola oraz zakres odpowiedzialności:

 1. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 

 1. Organizuje pracę Przedszkola, kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 2. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 4. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 5. Dokonuje oceny pracy Nauczycieli.
 6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 8. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;
 9. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 10. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 12. Stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
 13. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

 

 1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola:

 

1) Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci
 w przypadkach określonych w statucie przedszkola, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

2) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu Nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;

3) Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. Zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie
  z odrębnymi przepisami;
 2. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla Nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
 3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania, w szczególności:
 4. Odpowiedzialność za uwzględnianie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania Przedszkolnego;
 5. Odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom Przedszkola;
 6. Odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących.
 7. Odpowiedzialność za zapewnienie Pomocy Nauczycielom w realizacji ich zadań
  i ich doskonaleniu zawodowym.
 8. Odpowiedzialność za zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
 9. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom
  w czasie zajęć organizowanych w Przedszkolu.
 10. Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
 11. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej
  i efektywnej kontroli zarządczej.

 

 • Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępuje go inny Nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
 • 3

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planu pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy zapisanego dziecka;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola;
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian
  i przedstawia do uchwalenia.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Przedszkola.

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

 

 1. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

 

 1. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • 4

Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców:

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

 

 1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

 

 1. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod glosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

 1. Rada Rodziców wyraża opinię w sprawie dorobku zawodowego nauczyciela.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

 

 1. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.
 • 5

Szczegółowe warunki współdziałania organów Przedszkola:

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji i umożliwia wymianę informacji.
 2. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami
  o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie
  na zebrania członków rady, wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, pisemne przedstawianie spraw.
 3. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.
 4. Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie z ustaleniami
  w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną.
 • 6

Sposób rozwiązywania sporów między organami:

 1. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 1. W przedszkolu umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
  z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadza się rozmowy negocjacyjne dla zażegnania lub złagodzenia konfliktu.

 

 

 1. Jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów włącza
  się w rozwiązanie sporów mediatora.

 

 1. Rozwiązując sytuacje konfliktowe w przedszkolu powinno się kierować dobrem placówki
  i unikać nagłośniania sytuacji konfliktowych, gdyż powodować to może niepotrzebne napięcia
  i problemy między zainteresowanymi stronami.

ROZDZIAŁ IX

Organizacja pracy Przedszkola

 • 1
  1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Pracy Przedszkola, sporządzony przez Dyrektora Przedszkola.
  2. Arkusz Organizacji Pracy Przedszkola określa w szczególności:
 • Liczbę oddziałów;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w Przedszkolu prowadzone;
 • czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę Nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
  z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
 • 2
 1. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej, podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia Nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 1. Rok szkolny przedszkola rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy
  z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Przedszkole prowadzi:
 • wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-9 lat;

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci przewlekle chore.

1) Choroba przewlekła, to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się brakiem nasilenia objawów chorobowych;

2) Zakres odpowiedzialności uczestników postępowania: Rodziców/Opiekunów prawnych, nauczycieli, dyrektora oraz szczegółowe działania zawiera obowiązująca w Przedszkolu ,,Procedura postępowania, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore”.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku przez Dyrektora Przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 • 3
 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki
  w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Obowiązek, o którym mowa w pkt 3 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 5. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać
  do przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 6. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dyrektor przedszkola może zezwolić na spełnianie obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem.
 • 4
 1. Przedszkole jest Przedszkolem pięciooddziałowym, a liczba oddziałów może ulec zmianie
  w zależności od potrzeb i możliwości przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkole jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach,
  w zależności od potrzeb przedszkola, możliwości organizacyjnych i realizacji założeń programowych.
 4. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
  w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym, że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć
  z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
  i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

 

 1. a) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

b ) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora Przedszkola i Rady rodziców.

 

 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 

 1. Ze względu na prawidłową organizację pracy Przedszkola, Nauczyciel może być przesunięty do pracy w innej grupie.

 

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia Nauczyciel lub Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 1. Rozkład dnia może ulec zmianie doraźnie, w zależności od potrzeb organizacyjnych.
 • 5
  1. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:
 • 5 sal dydaktyczne, w których w zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizuje się ilość oddziałów;
 • 2 szatnie dla dzieci;
 • blok kuchenny;
 • pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
 • ogród przedszkolny.

 

 1. Przedszkole może organizować nieodpłatne zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący.
 • 6
 1. W Przedszkolu obowiązują przepisy RODO.
  2. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkola Nr 2 w Legnicy.
  3. Pracownicy Przedszkola mają dostęp do danych osobowych i muszą przestrzegać RODO.
  4. Okres przechowywania danych osobowych jest dostosowany do przepisów archiwalnych.
  5. Podmiot danych osobowych ma prawo do informacji o celach, formach i odbiorcach danych.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
 2. Rodzicom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych ich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez podmiot danych osobowych raz cały etap edukacyjny w formie deklaracji (na druku przedszkolnym).
 4. Przedszkole prowadzi monitoring korytarzy, terenu przedszkolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dbania o dobro mienia przedszkola. Wgląd w zapis monitoringu ma Dyrektor lub osoba upoważniona.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie deklaracji wyrażają rodzice/opiekunowie prawni w formie pisemnej na druku przedszkolnym.
 6. Inspektorem Danych Osobowych jest osoba zatrudniona przez Zespół Organizacyjny Jednostek Oświatowych w Legnicy.
 7. W przedszkolu przeprowadza się cykliczne kontrole realizacji RODO przez IOD.
 8. Każdy pracownik przedszkola podpisuje pisemne powierzenie danych osobowych dzieci.
 9. Na przekazanie danych osobowych firmom zewnętrznym KAŻDORAZOWO rodzic/opiekun musi wyrazić zgodę.

ROZDZIAŁ X
Czas pracy Przedszkola

 • 1
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 2. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora Przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez 5 dni
  w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
 4. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystuje się na:

1) przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków;

2) urlopy pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi;

 1. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w czasie przerw świątecznych, wakacyjnych i innych, w zależności od potrzeb.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Zasady odpłatności za pobyt i korzystanie z wyżywienia

 dzieci w Przedszkolu

 • 1
 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie
  w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
  o którym mowa w ust. 1 przez uc