Programy i projekty realizowane w przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

GRUPA  I   

 1.  "PROGRAM  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY"  

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze,
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów (palenia papierosów, picie alkoholu),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą świat wirtualny,
- uświadamianie dzieciom przynależności do naszego kraju Polski jako małych patriotów.

 2.  "PROGRAM ADAPTACYJNY"  - cele programu:

-  tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu,
- zaspakajanie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji w przedszkolu,
- eliminowanie stresu adaptacyjnego,
- nawiązywanie współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

3.  "Z  MATEMATYKĄ  NA  WESOŁO"        

 - rozwijanie w większym stopniu zadatków, zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
- stymulowanie rozwoju aktywności poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych
- utworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego,
- rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości,
- rozwijanie kreatywności  i myślenia krytycznego,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie.       

                                 

  GRUPA  II    

1. " CICHOLANDIA  - PLANETA  CISZY"  cele programu:  niwelowanie niepożądanych zachowań, opartych na zabawach, ćwiczeniach wyciszających emocje, rozpoznawanie dobrych i złych zachowań.                                                                                                                                                                                                       

                                                                                             PROGRAM  OPRACOWAŁA:  ARLETA  TROSTOWIECKA        

2. "ZACHOWANIA  AGRESYWNE"  - cele  programu:

- wyciszanie emocji i napięć dziecka, rozładowanie sytuacji konfliktowych, wskazanie właściwych form współpracy i współżycia z innymi
- stworzenie dziecku okazji do aktywności ruchowej stanowiącej doskonałe "ujście" nagromadzonych emocji,
- tworzenie sytuacji sprzyjających zapoznaniu i wdrażaniu norm współżycia społecznego, poszukiwanie nieagresywnych metod kontaktów z innymi
- włączanie ćwiczeń relaksacyjno - terapeutycznych oraz zabaw integracyjnych do programu zajęć obowiązkowych
- nawiązywanie bliskiej współpracy z jego rodzicami, wspólne poszukiwanie metod wychowawczych, służących hamowaniu zachowań agresywnych

                                                                                              PROGRAM  OPRACOWAŁA:  ARLETA  TROSTOWIECKA        

  3. "MALI  ODKRYWCY"  - cele programu: rozbudzanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody, rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej, kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów i obserwacji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków.

                                                                                               PROGRAM  OPRACOWAŁA : ANNA  SALAMON

 4. "CZYŚCIOCHOWE  PRZEDSZKOLE"   - cele programów: Czyściochowe Przedszkole to nowy program edukacyjny dla przedszkolaków w całej Polsce organizowany przez firmę Rossmann w ramach Programu Rossnę! Junior.

- higiena osobista to jeden z istotnych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. Program Czyściochowe Predszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. Program zawiera 6 tematów, które podzielone są na 4 bloki tematyczne. obecnie realizowany jest I.

I. MYCIE ZĘBÓW - cele:

- zapoznanie z podstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej
- zapoznanie z zasadami żywienia wpływającymi na stan zębów
- kształtowanie umiejętności dbania o higienę jamy ustnej

II.  HIGIENA NOSA

III. OCHRONA  SKÓRY

IV. CZYSTOŚĆ  RĄK.

V. KĄPIEL

VI. KORZYSTANIE  Z TOALETY.                                                                                      PROGRAM PROWADZI ANNA SALAMON

 

5. "PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY" 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze,
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów (palenia papierosów, picie alkoholu),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą świat wirtualny,
- uświadamianie dzieciom przynależności do naszego kraju Polski jako małych patriotów.

 6. "Z  MATEMATYKĄ  NA  WESOŁO" 

- rozwijanie w większym stopniu zadatków, zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
- stymulowanie rozwoju aktywności poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych
- utworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego,
- rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości,
- rozwijanie kreatywności  i myślenia krytycznego,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie.       

 

 GRUPA   III    

1. "ODKRYJMY  MONTESSORII   RAZ  JESZCZE"   - cele programu:

- dostosowanie treści pedagogiki Marii Montessorii do aktualnych wymogów wychowania przedszkolnego, a także połączenie i uspójnienie treści montessoriańskich z innymi aspektami wychowania. Program uwzględnia ważne  obszary tematyczne, takie jak: bezpieczeństwo, aktywność ruchową, kształcenie zmysłów, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, edukacja matematyczna i językowa, ekologia, wychowanie patriotyczne i religijne.

 

2. "POMÓŻ MI SAMEMU TO ZROBIĆ" - cele programu: 

- wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w oparciu o metodę M. Montessori

- zapewnienie każdemu dziecku warunków do pełnego rozwoju we własnym tempie

-wykształcenie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów.

Proponowane formy pracy to: praca indywidualna z wybranym materiałem, praca w parach lub małych zespołach, "lekcja trójstopniowa"

Wychowanie według M. Montessori to wspieranie i pomoc. Istotą tak rozumianego wychowania jest doprowadzenia dziecka do samodzielności, niezależnie od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat. Zadaniem osób dorosłych jest organizowanie odpowiednio przygotowanego otoczenia, które ma spełniając rolę drogowskazu podejmowanych działań do rozwoju osobowości. M. Montessori wyróżniła następujące aspekty "przygotowanego otoczenia":

A. aspekt osobowy - czyli nauczyciel, rodzice i wymieszana wiekowo grupa dzieci (3 - 6 latki)

B. aspekt strukturalny - określony przez pedagogiczno - dydaktyczne  zasady:

1. zasada swobodnego wyboru materiału

2. zasada swobodnego wyboru miejsca pracy

3. zasada swobodnego  czasu pracy

4. zasada swobodnego wyboru formy pracy

5. zasada porządku

6. zasada ograniczenia

7. zasada izolowania trudności

8. zasada transferu

9. zasada własnego działania i powtarzania

10. zasada samokontroli.

C. Aspekt materialny: - sala przedszkola wyposażona w małe meble dostosowane do wzrostu dziecka, dywaniki do pracy indywidualnej, materiał rozwojowy pogrupowany wg obszarów tematycznych i rozmieszczony na niskich, otwartych regałach. Materiał montessoriański jest najbardziej rozbudowanym zestawem pomocy dydaktycznych ( dla nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego). W metodzie M. Montessori wyróżnia się następujące kategorie materiału montessoriańskiego:

MATERIAŁ DO PRAKTYCZNYCH ĆWICZEŃ DNIA CODZIENNEGO

-odpowiada naturalnemu pędowi dziecka do ruchu, aktywnego działania,

- prowadzi do koordynacji ruchów i zharmonizowania przez częste powtarzanie czynności

-prowadzi do wyuczenia się konkretnych czynności potrzebnych w życiu codziennym

- uczy samodzielności, wytrwałości, wiary we własne możliwości, silnej woli, szacunku dla przedmiotów, ludzi, zwierząt i całego świata.

MATERIAŁ  DO KSZTAŁCENIA  ZAMYSŁÓW ( zmaterializowana abstrakcja )

- umożliwia dziecku do posługiwania się zmysłami

- wprowadza dziecko w świat kultury i cywilizacji

- umożliwia dziecku poznawanie i badanie otoczenia ( przechodzenie od konkretu do abstrakcji )

- umożliwia poznawanie takich kategorii w otoczeniu jak: kontrasty, pary,  szeregi oraz luki i dysharmonie,

- przygotowuje do myślenia abstrakcyjnego, dla którego cechą swoistą jest rozpoznawanie, rozróżnianie, porównywanie, kombinowanie i abstrahowanie.

MATERIAŁ DO EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

- kształci zmysł matematyczny

- liczenie od 1 - 10, liczenie od 11 - 100 i dalej

- działania matematyczne podstawowe ( dodawanie i odejmowanie do 18 )

- działania na dużych liczbach i właściwości tych liczb.

MATERIAŁ DO EDUKACJI  JĘZYKOWEJ

- przygotowanie ręki dziecka do pisania

- dziecko poznaje litery za pomocą pamięci wzrokowej i mięśniowej

MATERIAŁ DO EDUKACJI  KOSMICZNEJ

dziecko poznaje otaczający świat ( Ziemia, Kosmos ) oraz prawa nim rządzące.

                                                                                                         PROGRAM OPRACOWAŁY: BEATA  MIKULSKA  I EWA  TRAJDER.

 

 2. "PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY" 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze,
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów (palenia papierosów, picie alkoholu),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą świat wirtualny,
- uświadamianie dzieciom przynależności do naszego kraju Polski jako małych patriotów.

 
 GRUPA   IV 

1. "PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY"  -  cele programu:

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze,
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów (palenia papierosów, picie alkoholu),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą świat wirtualny,
- uświadamianie dzieciom przynależności do naszego kraju Polski jako małych patriotów.

                                                                         PROGRAM OPRACOWAŁY: BOGUSŁAWA KAMAN i  KATARZYNA GROCHOWSKA

         

         2. "Z MATEMATYKĄ  NA WESOŁO" 

- rozwijanie w większym stopniu zadatków, zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
- stymulowanie rozwoju aktywności poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych
- utworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego,
- rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości,
- rozwijanie kreatywności  i myślenia krytycznego,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie.       

 

GRUPA   V  

 

1. "PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY"  -

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze,
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów (palenia papierosów, picie alkoholu),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą świat wirtualny,
- uświadamianie dzieciom przynależności do naszego kraju Polski jako małych patriotów.

  2. "Z MATEMATYKĄ  NA WESOŁO"  - cele programu: 

- rozwijanie w większym stopniu zadatków, zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
- stymulowanie rozwoju aktywności poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych
- utworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego,
- rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości,
- rozwijanie kreatywności  i myślenia krytycznego,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie.       

                                                                                      PROGRAM OPRACOWAŁA: LUCYNA HARRISON- WÓJCICKA

   3. "ZDROWO I SPORTOWO". 

   

       Promocja zdrowego stylu życia powinna zaczynać się już w przedszkolu. Dlatego też w naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Zdrowo i Sportowo”. W ramach projektu cyklicznie odbywają się zajęcia, dzięki którym dzieci poprzez zabawę mogą uprawiać sport, co przynosi im wiele radości, wpływa na ich sprawność fizyczną i samopoczucie. Ponad to projekt ma na celu pokazanie, iż ćwiczyć można zawsze i prawie wszędzie.

Cele projektu:
- promowanie zdrowego stylu życia,
- aktywizacja ruchowa dzieci,
- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne metody i formy pracy,
- kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
- wyrabianie u dzieci umiejętności dbania o higienę w każdej sytuacji życiowej,
- wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową.

                                                                                    KOORDYNATOR PROJEKTU: KATARZYNA GROCHOWSKA