Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy

 

I podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 108a (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ), 
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych art. 154 (Dz. U. 2018 r. poz. 1000),
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 

II Celem monitoringu jest:

 

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
 2. ochrona mienia na terenie placówki,
 3. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce

i jej otoczeniu,

 1. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 2. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 

 1. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy  posiada monitoring wizyjny zewnętrzny/wewnętrzny*.
 2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
  • zagrażających bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli, pracowników placówki,
  • zniszczenia mienia placówki,

3.3 zniszczenia urządzeń na terenie: placu zabaw, podwórka, klatki schodowej, szatni, holu I piętra, drzwi wejściowych oraz wejścia do przedszkola,

 • kradzieży,

 

 1. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres  30 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się: datę i godzinę, zaobserwowane zdarzenie, podjęte działania.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom dzieci za zgodą dyrektora placówki
  i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela, o ile nie narusza praw osób trzecich i istnieje podstawa do tego typu działania.
 4. Osoby obserwujące  bieżące  zapisy  i  osoby  przeglądające  zapisy  zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 5. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy.
 6. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

 

                                                                                                                                                                       

 IIIA. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przez okres 3 lat. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 4. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np.

godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

 1. Zabrania się przebywania dzieci w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 2. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci.

 

 • Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

 

 1. Dyrektor placówki stosowanie monitoringu konsultuje z radą pedagogiczną oraz  radą rodziców.
 2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:
 • pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna,
 • pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 • pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i
  1. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie
   w przypadkach, gdy  stosowanie monitoringu w tych  pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
  2. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
  3. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
  4. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.
  5. Dyrektor zamieszcza klauzulę informacyjną dla osób mogących stać się obiektem nagrań na stronie www.mp2.legnica.eu
  6. Przepisy końcowe:

 

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 24 września 2018r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(MONITORING)

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych

Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Nr 2
z siedzibą przy  ul. Reymonta 1

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za 
pośrednictwem adresu a-mail: mp2legnica@o2.pl

telefonicznie pod numerem: 76 852 20 47
lub pisemnie, na adres:  
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Reymonta 1, 59-220 Legnica

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu a-mail: iod@zojo.legnica.eu, telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28
lub pisemnie na adres:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. Złotoryjska 144,  59-220 Legnica z dopiskiem „IOD”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

·                           Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki, ochrona mienia na terenie placówki, ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce  i jej otoczeniu, ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

·                           Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 108a (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.         

 

Odbiorcy danych

·        Dane z monitoringu  przekazywane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

·        Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

·         Dane zapisane przez system monitoringu będą przechowywane przez 30 dni. Po tym okresie dane są usuwane a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postepowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania (kodeks pracy art. 22§ 4)

Prawa osoby, której 
dane dotyczą

·        Przysługuje Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo do ich sprostowania lub usunięcia  ponadto przysługuje prawo ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Przysługuje  Pani/Panu prawo  wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.