Język angielski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Znalezione obrazy dla zapytania angielski w przedszkolu

 

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w środy i piątki dwa razy w tygodniu. W grupie 3 latków 15 minut dwa razy w tygodniu, a w grupach 4-5-6 latków po 30 minut dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi Iwona Łukasiewicz.

Zajęcia realizowane są w ramach podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

ZGODNIE Z WARUNKAMI I SPOSOBAMI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU:

"Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi, powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należ".y brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy".

W nauczaniu dzieci języka angielskiego w przedszkolu ważna jest pomysłowość i kreatywność zabaw i pomocy dydaktycznych przygotowywanych przez nauczyciela. Zajęcia językowe są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Każde dziecko jest indywidualną osobą, ma prawo do lęków i stresów, czy nieśmiałości. Zajęcia językowe są doskonałą okazją do przełamywania barier, do budowania pewności siebie czy zmniejszania strachu przed nowością. Nauka języka angielskiego jest przede wszystkim zabawą, ponieważ to zabawa jest podstawową aktywnością dziecka.

Znalezione obrazy dla zapytania angielski w przedszkolu