Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: 59-220 Legnica, ul. Reymonta 1
 • przez adres email:  mp2legnica@o2.pl
 • telefonicznie: 76 852 20 47

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH                                                                                     

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zbigniew Nowak.

Można  się z nim kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, 59-220 Legnica, Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mail: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Przedszkola
Nr 2 w Legnicy” zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu w dniu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie  internetowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie* www.mp2.legnica.eu Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 Mechanizm Cookies na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie  Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną www.mp2.legnica.eu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu  Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy  

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(MONITORING)

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych

Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Nr 2
z siedzibą przy  ul. Reymonta 1

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za 
pośrednictwem adresu email: mp2legnica@o2.pl

telefonicznie pod numerem: 76 852 20 47
lub pisemnie, na adres:  
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Reymonta 1, 59-220 Legnica

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@zojo.legnica.eu, telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28
lub pisemnie na adres:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. Złotoryjska 144,  59-220 Legnica z dopiskiem „IOD”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

·                           Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki, ochrona mienia na terenie placówki, ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce  i jej otoczeniu, ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

·                           Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 108a (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.         

 

Odbiorcy danych

·        Dane z monitoringu  przekazywane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

·        Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

·         Dane zapisane przez system monitoringu będą przechowywane przez 30 dni. Po tym okresie dane są usuwane a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postepowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania (kodeks pracy art. 22§ 4)

Prawa osoby, której 
dane dotyczą

·        Przysługuje Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo do ich sprostowania lub usunięcia  ponadto przysługuje prawo ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Przysługuje  Pani/Panu prawo  wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.