Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 2

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 KONCEPCJA   FUNKCJONOWANIA  I  ROZWOJU   MIEJSKIEGO   PRZEDSZKOLA  NR 2  W   LEGNICY

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci nauka

 

„Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy.

Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób”.

  Maria Montessori

       

Koncepcja pracy i rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy przedstawia działania, które pomogą efektowniej zmodernizować placówkę, wzbogacić system pracy tworząc ją przyjazną i godną, opartą na prawie oświatowym, samorządowym. Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci to priorytet pracy i główny cel pracy przedszkola, a podejmowane działania służyć będą jego realizacji. Kluczowe zamierzenia  da się zrealizować tylko wtedy, gdy panuje zgoda i efektowna współpraca wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, ludzi i instytucji wspomagających placówkę. Dlatego też podejmowane działania mają pozytywnie ukierunkować zespół, aby każdy miał pewność, że stanowi nierozerwalną jedność, może liczyć na wzajemną pomoc
i wsparcie.

 Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności  dzieci dzięki, którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w przedszkolu jak i w życiu. Koncepcja ukierunkowana jest na współpracę z rodzicami, którzy będą mogli bezpośrednio uczestniczyć
w cyklu zajęć razem z dzieckiem. Pomogą w pielęgnowaniu klimatu twórczego działania w placówce, dzięki takim warunkom kadra przedszkola będzie mogła zapewnić wszechstronny rozwój dzieciom. Koncepcja zawiera działania wzmacniające działania placówki w kierunku rozpoznawania  i udzielania pomocy dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, działania placówki w zakresie rozpoznawania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze szczególnymi trudnościami dydaktycznymi.  Ważna dla przedszkola jest współpraca z instytucjami pozarządowymi do udzielania wsparcia rzeczowego i materialnego, a także włączanie rodziców by byli partnerami we wspólnie podejmowanych działaniach.

O placówce

          Przedszkole Nr 2 w Legnicy jest jedną z najstarszych placówek wychowania przedszkolnego w naszym mieście.  Jest położone w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. To usytuowanie umożliwia szeroką współpracę ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

 W placówce zorganizowanych jest pięć grup przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2003 r rozpoczęła działalność jedyna w naszym regionie grupa pracująca w oparciu o Koncepcję Pedagogiczną Marii Montessori. Kadrę pedagogiczną tworzy 10-osobowy zespół (8 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych).

 Wizja przedszkola

Wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną. Wychowankowie przedszkola poznają różne kultury z równoczesnym zachowaniem swojej tożsamości regionalnej i narodowej.

 

 

 Misja przedszkola

 1. Przedszkole w wspiera wszystkie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspiera ich ciekawość; aktywność i samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw;
  2. Nauczyciele przeprowadzają diagnozę przedszkolną tworząc opis profilu inteligencji który stanowi początek budowania indywidualnej drogi rozwoju  każdego wychowanka; 
  3. Wszyscy pracownicy przedszkola traktują dzieci indywidualnie
  i podmiotowo, a formy i metody pracy dostosowują do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków;  
  4. W przedszkolu dziecko rozwija się ze swoim indywidualnym planem, a do rozwoju jest mu konieczna aktywność, doświadczanie oraz wolność ujęta w jasne dla dziecka i stałe ramy.                                                        
  5. Przedszkole kultywuje tradycje narodowe i regionalne.   
  6. Wszystkim pracownikom zależy nam na tym, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe; 
  7. Nauczyciele przygotowują dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron
  i pokonywania własnych słabości; 
  8. Nauczyciele wprowadzają dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku dla innych, umiłowania ojczyzny;                         
  9. Przedszkole promuje zdrowie fizyczne i psychiczne;        
  10. Pracownicy przedszkola organizują dzieciom pobyt w przedszkolu w taki sposób, żeby miały czas na swobodną zabawę, zajęcia dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu i czynności organizacyjno-obsługowe;       
  11. Rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Wspólnie z rodzicami dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.

 

Kierunki ogólne rozwoju przedszkola

 Każdego roku w przedszkolu opracowywane są plany: roczne pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, nadzoru pedagogicznego dyrektora, miesięczne pracy w grupach, finansowe, w których szczegółowo opracowywana jest realizacja zadań na kolejny rok szkolny.

 

Ideą przewodnią przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 1. Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Wspiera dziecka aktywność
  i kreatywność. Pomaga w rozwoju jego talentów.
 2. Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Dzieci w przedszkolu czuja się znakomicie.
 3. Dalszy rozwój warunków lokalowych oraz wyposażenia w zabawki i sprzęt na plac zabaw, zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.

4.Wdrażanie programów opracowywanych przez nauczycieli oraz realizacja programów zewnętrznych

 1. Poszukiwanie efektywnych form współpracy z rodzicami (angażowanie
  w proces edukacyjny) oraz lokalnym środowiskiem.
 2. Poszukiwanie i kontynuowanie realizacji programów i akcji zewnętrznych
 3. Wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wczesne wspomaganie dziecka współpraca z poradnia psychologiczno-pedagogiczną

Praca przedszkola opiera się na stosowaniu różnorodnych metod i form pracy. Ważne jest, aby kontynuować metody pracy oparte na elementach pedagogiki Marii Montessori, która wyróżnia przedszkole w środowisku lokalnym, daje dziecku szansę na wszechstronny rozwój (fizyczny, kulturowy, duchowy, społeczny) wspiera spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga
w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy
i umiejętności, gdzie zgodnie z przyjętym w przedszkolu stylem pracy, podejmowane oddziaływania wychowawczo – edukacyjne uwzględniać będą inicjatywy zmierzające do ujednolicenia ich w środowisku rodzinnym
i przedszkolnym. Bardzo ważne dla kadry pedagogicznej przedszkola jest stałe doskonalenie zawodowe. Uczestnictwo nauczycieli w warsztatach, zajęciach otwartych pozwoli na bieżące doskonalenie z zakresu pedagogiki. Przedszkole wypracowuje model pracy, który wspiera i wspomaga rozwój dziecka, podtrzymuje jego zapał poznawczy w zdobywaniu wiedzy
o świecie, służy pomocą w budowaniu obrazu świata. Nauczyciele zaś monitorują, stymulują i promują prawidłowy rozwój dziecka. Dzieci znają swoje mocne i słabe strony, mają wysokie poczucie własnej wartości i potrafią komunikować się z innymi. Są samodzielne, aktywne, twórcze w działaniu
i rozwiązywaniu problemów.

 

Model  absolwenta -  Przedszkolaka

 • Jest pełen inicjatywy, odważny i samodzielny;
 • Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i wiele talentów;
 • Jest kreatywny i pełne fantazji;
 • Odróżnia dobro od zła, ma wiele empatii, jest współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów;
 • Dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśnienia porażek
  i sukcesów przedszkolak ma zrównoważony obraz siebie samego, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości;
 • Woli współpracę niż rywalizację.

 

Współpraca z rodzicami

Niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno –wychowawczej jest dobra współpraca z rodzicami, którzy są partnerami przedszkola. Dobra komunikacja, budowanie poprawnych relacji, możliwość wzajemnego poznawania i zrozumienie potrzeb umożliwi zintegrowanie środowiska przedszkolnego. Przedszkole będzie pozyskiwać opinie i badać oczekiwania rodziców, a wnioski wynikające z tych badań wykorzystywać do korygowania obecnych i kształtowania przyszłych planów pracy pedagogicznej przedszkola.

Współpracując z rodzicami przedszkole będzie kierowało się następującymi zasadami:

 • Motywacja - rodzice i nauczyciele dobrowolnie angażują się we współpracę.
 • Zaangażowanie - kontakty nie są okazjonalne ale wynikają ze zrozumienia potrzeby współpracy .
 • Partnerstwo - Zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają równe prawa do posiadania i wyrażania poglądów na temat wychowania i edukacji dziecka.
 • Właściwy przepływ informacji.
 • Zaufanie.

Szczerość i otwartość w wymianie doświadczeń wychowawczych
 i informacji o dziecku, poufność rozmów jest warunkiem budowania klimatu zaufania.

 

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Podstawowym zadaniem – najważniejszym obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom. Ogromnie ważne jest, aby przedszkole wyposażyło dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań,
w nawyki unikania, zapobiegania i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Należy wyjść naprzeciw problemom związanym z bezpieczeństwem dzieci i poprzez różne formy realizacji, podnieść poziom ich świadomości dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania, co w przyszłości umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji i ułatwi im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo. Wzmacniając poczucie bezpieczeństwa w przedszkolu realizowany będzie program „Pierwsza pomoc – przedszkolak ratuje”.

 

Promocja przedszkola

 Najlepszą promocją jest zadowolenie dzieci i rodziców oraz ich pozytywna opinia przekazywana o przedszkolu w środowisku. Dlatego zadanie kadry pedagogicznej będzie polegało na tworzeniu takich warunków lokalowych, materialnych i personalnych oraz na takiej organizacji procesu wychowawczo – edukacyjnego by, jakość świadczonych usług stała na wysokim poziomie oraz odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom: dzieci, rodziców, pracowników i środowiska.

Niewątpliwie promocji przedszkola służyć będą również:

- modernizacja i sukcesywne doposażenie placówki w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne;

- zatrudniona i pracująca kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach;

- organizowanie imprez dla dzieci i ich rodziców: festyny, pikniki;

- udział dzieci w: konkursach, turniejach, przeglądach, festiwalach;

- stosowanie form pracy otwartej: uroczystości, imprezy, zajęcia, warsztaty, prelekcje i pogadanki;

- udział dzieci w programie akcjach i programach o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;

- informacje o działaniach podejmowanych w przedszkolu ukazujące się
w mediach: prasa, telewizja;

- systematyczna aktualizacja przedszkolnej strony internetowej.

 

Rola nauczyciela - wychowawcy

Wychowankowie przedszkola mają w nauczycielach wsparcie, którzy  każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w placówce i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele znają potrzeby
i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu
i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą, na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy pracownicy placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela jest ustawiczne kształcenie oraz doskonalenie zawodowe, zdobywanie doświadczeń w celu podniesienia efektów swojej pracy oraz efektów pracy przedszkola. Planowanie kształcenia
 i doskonalenia nauczycieli musi być podyktowane potrzebami nauczycieli oraz kierunkami pracy przedszkola i jego potrzebami. Doskonalenie zawodowe nauczycieli powinno być przemyślane i zaplanowane, systematycznie
i właściwie. Mając na uwadze priorytety działalności placówki zachęcanie nauczycieli do:

- zdobywanie kwalifikacji na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych;

- doskonalenie warsztatu pracy poprzez stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi;

- poszukiwanie metod pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności – kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych;

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju przedszkola tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej promocji. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia pobytu dzieciom w przedszkolu oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola i jego wychowanków.

Partnerzy Przedszkola to m.in.: rodzice, policja, straż pożarna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sąd rodzinny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przedszkola, szkoły podstawowe, biblioteki miejskie, Młodzieżowe Centrum Kultury, Legnickie Centrum Kultury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy.

 

Podsumowanie

                   Koncepcja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy nakierowana jest na działania zapewniające wszechstronny rozwój dziecka. Wdrażane działania mają służyć wsparciu dzieci w poznawaniu radości płynącej
z zabawy, w nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi, odkrywaniu
i rozumieniu otaczającego ich świata, nauce samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami oraz osiąganiu przez nie  gotowości szkolnej  i odnoszeniu sukcesów w roli ucznia.