Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy

Dokumenty COVID 19 - procedura

ZARZĄDZENIE NR 19/2019/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w
Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy

  Na podstawie:

 oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. zarządza się, co następuje:

Wprowadza się zmiany:

  1. W pkt. I pdpkt 3 zastępuje się zapis: Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.30. na zapis: Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.30.

  2. W pkt. I pdpkt 4 zastępuje się zapis Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej wynosi 16. na zapis. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej wynosi 25.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020

 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w
Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy

  Wprowadza się zmiany w godzinach pracy przedszkola:  od 6.30 do 16.00 oraz  zmianę liczbę dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 16 (do ustalenia z organem prowadzącym maksymalnie do 16 dzieci plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).

 

Szanowni Rodzice,

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków nasze przedszkole będzie otwarte od 25 maja 2020 r. przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. W przedszkolu będą realizowane zajęcia opiekuńcze.

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2, od metrażu sali odlicza się meble i sprzęty. Do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.). Pierwszeństwo mają rodzice pracujący w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej.

Na terenie placówki dzieci i nauczyciele nie muszą nosić maseczek.
Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do placówki rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem, nie dezynfekują płynem.

Dziecko i rodzic przed wejściem do placówki ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury udzielona przez rodziców. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

Zgodnie z wytycznymi GIS personel będzie więc wpuszczał do budynku rodziców z dziećmi w odstępach czasowych. W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe. Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami. Rodzice, którzy podejmą decyzję o uczęszczaniu dziecka do przedszkola od 25 maja będą musieli wypełnić stosowne oświadczenia i zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.

Pozdrawiam
Dyrektor Przedszkola

Wioletta Krol-Terelak