Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Wrocław 2021-05-17                                                                                                                                                                                     

                                                                                   

 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu  Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć
w naszym kraju odporność populacyjną.

Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna.

Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem, ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się - co naturalne - obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów. 

 W tych wyjątkowych chwilach gorąco dziękując za rzetelną i ofiarną pracę oraz ufając w kompetencje Koleżeństwa bardzo proszę o codzienny, promienny uśmiech, zwielokrotnioną empatię, życzliwość i wyrozumiałość. Proszę o wsparcie okazywane wszystkim uczestnikom szkolnej wspólnoty i sobie nawzajem.                     

Mądrzy nauczyciele w starożytnym Rzymie mawiali: „nil mirari, nil indignari, sed intellegere” - nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Podążmy tym tropem. Wymagania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba sprawdzianów (zwłaszcza tych obejmujących większą liczbę jednostek lekcyjnych) winna mieścić się w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych muszą zostać wystawione zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uzupełnianie braków oraz nadrabianie zaległości, które powstały podczas nauczania na odległość potrwa dłużej niż kilka czy kilkanaście dni. Znów sięgnę do skarbnicy mądrości starożytnych Rzymian: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo” (Tak jak kropla drąży skałę/kamień nie siłą, ale ciągłym padaniem, tak człowiek zdobywa wiedzę nie gwałtownie, nie od razu, lecz przez systematyczną naukę).

Spieszę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 187 mln zł na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, będą one dla uczniów dobrowolne. W ramach przeciwdziałania hipokinezji (długotrwałej bezczynności ruchowej) wdrażany jest ministerialny program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, przygotowany we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju.
W szkołach uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów. Szkolenia adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego wzbogacające ich warsztat pracy oraz uprawniające do prowadzenia tych dodatkowych zajęć przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia dodatkowe, zarówno przedmiotowe, jak i aktywizujące ruchowo, będą realizowane w czerwcu br. oraz od początku nowego roku szkolnego 2021/2022.
O szczegółach i terminach będziemy na bieżąco informować szkoły. Zapraszam ponadto do częstego odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (www. mein.gov.pl) i Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl). Obie strony stanowią źródło rzetelnej, aktualnej i użytecznej informacji.   

Koleżanki i Koledzy! 

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawych czyli wyjątkowych, trudnych, niebezpiecznych. Z jednej strony obfitujących w niepokój i rozterki, z drugiej pełne ważnych zadań i wyzwań. Tym bardziej potrzebne są dobroć i solidarność, zaangażowanie i cierpliwość .

Jesteśmy wychowawcami i nauczycielami (a każdy nauczyciel wychowuje), którzy nie od wczoraj znają swój pedagogiczny fach. Dysponujemy dużą wiedzą i sporym doświadczeniem, doskonalimy się, dzielimy dobrymi praktykami. Mamy wokół siebie wielu życzliwych ludzi i pomocnych organizacji. Jestem święcie przekonany, że wspierając się i zgodnie współdziałając sprostamy bezprecedensowemu  wyzwaniu, jakim jest powrót do szkół po kilkumiesięcznej przerwie.

A poza tym, jak to pisała nasza poetessa Agnieszka Osiecka: „Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie!”.

                                                       Z wyrazami szacunku i serdecznością

                                                                              Roman Kowalczyk  

                                                                       Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

 

UWAGA RODZICE

12 maja tj. w środę od godziny 9.00  w naszym przedszkolu będą wykonywane zdjęcia absolwentom przedszkola do dyplomów i tablo.

 

 

Drodzy Rodzice

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem informujemy, że od 19 kwietnia nasze przedszkole wraca do pracy od godz. 6.00 do 16.30

 

Zarządzenie nr 4/2021

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy

z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561), art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 81 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy   zarządza co następuję:

 • 1
 1. Zmienia się na czas oznaczony tj. od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. (w dni robocze) do odwołania stanu zagrożenia, prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

1) Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu są prowadzone
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – za wyjątkiem § 1 ust. 2 niniejszego Zarządzenia na zasadach określonych w § 3 niniejszego Zarządzenia.

2) Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze stacjonarnie organizowane są równolegle z nauczaniem zdalnym dla dzieci potrzebujących, na zasadach określonych w § 2 niniejszego Zarządzenia.

 2

 1. Dyrektor przedszkola organizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze opiekuńcze
  i specjalistyczne w przedszkolu
  na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci którzy, są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

3) rodziców dzieci którzy, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

4) rodziców dzieci którzy, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

5) rodziców dzieci którzy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

6) rodziców dzieci którzy wykonują działania ratownicze,

7) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

8) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

10) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

11) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

12) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 1. Rodzic, należący do jednej/kilku z wymienionych w §2 pkt . 1 niniejszego Zarządzenia składa wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci w zajęciach bezpośrednio w placówce.
 2. Wzór wniosku stanowią załącznik 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi rodziców wymienionych w § 2 pkt. 1 zgodnie
  z ustalonym harmonogramem w godzinach od 7.00 do 15.30 z zachowaniem Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19” wprowadzonych Zarządzeniem nr 10/20 z 12 maja 2020r.

 

 • 3
 1. W ramach edukacji zdalnej nauczyciel podejmuje w szczególności działania:

1) Nawiązują kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorem przedszkola ustalają możliwe formy pracy zdalnej.

2) Sposobem komunikowania się są adresy mailowe oraz grypy utworzone na portalu facebook

3) Dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności poprzez zabawę. Nauczyciele będą przekazywać rodzicom zadania, zabawy do wykorzystania w działaniach z dziećmi poprzez stronę internetową przedszkola

4) Zadania mają nawiązywać do tematyki tygodniowej określonej w planie miesięcznym i powinny być tak zaplanowane aby można je było wykonać w warunkach domowych

5) Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6) W kształceniu na odległość będą realizowane poza zajęciami z planu: zajęcia języka angielskiego, religii

7) Nauczyciele zobowiązani są dokumentować proces realizacji nauczania zdalnego codziennie
w dziennikach zajęć – załącznik do dziennika stacjonarnego oraz sprawozdania z pracy zdalnej.

8) W razie potrzeby dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczycielom inne dodatkowe zadania w zakresie ich obowiązków służbowych.

9) Nauczyciele zobowiązani są udzielać rodzicom konsultacji.

 1. Pracownicy niepedagogiczni którzy nie złożyli wniosku o urlop lub postojowe pracują stacjonarnie wg harmonogramu
 2. Pracownicy wychowujący dziecko do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego przewidzianego przepisami prawa. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2021r.
 3. Niniejsze zarządzenie wygasa z dniem powrotu do pracy stacjonarnej przedszkola dla wszystkich dzieci.

 

Wioletta Król-Terelak

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy

 

 

 

UWAGA RODZICE

Proszę o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Rano do godziny 8.20 przyprowadzamy (8.30 - drzwi są zamykane rozpoczyna się śniadanie), natomiast odbiór od godziny 14.15 - do tej godziny drzwi przedszkola będą zamknięte. W wyjątkowych sytuacjach (np. wizyta u lekarza) proszę powiadomić dyrektora przedszkola. W holu przedszkola w momencie przyprowadzania i odbierania dziecka będzie pełniła dyżur pomoc nauczyciela.

Porządek ten pomoże nam bezpiecznie funkcjonować. Wierzę, że możemy na Państwa liczyć.

Dyrektor Przedszkola

Wioletta Król-Terelak


 

  

Od 1 września przedszkole czynne od 6.00 do 16.30

 

Uwaga Rodzice   

Kilka zasad powrotu dziecka do przedszkola:

1. Przynosimy kapcie w podpisanym worku i rzeczy na zmianę.
2. Nie przynosimy zabawek, napojów, słodyczy.
3. Żegnamy się z dzieckiem w korytarzu przedszkola.
4. Do przedszkola wchodzi jeden rodzic, który ma maseczkę i dezynfekuje ręce.
5. Rodzice wypełniają deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu i inne dokumenty dostępne na stronie internetowej przedszkola.
6. Proszę śledzić stronę przedszkola gdzie panie nauczycielki będą umieszczały wszystkie informacje.
Bardzo zależy nam na bezpiecznym pobycie Państwa dziecka w przedszkolu i liczymy na współpracę i zrozumienie.
Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor Przedszkola Wioletta Król -Terelak
 
 

Szanowni Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy

do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy

Z uwagi na funkcjonowania przedszkola według wytycznych sanitarnych, obecnie nie mamy możliwości zorganizowania zebrania dla rodziców ani spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.


Bardzo prosimy wszystkich rodziców o śledzenie strony internetowej przedszkola. W zakładce "dzieci nowoprzyjęte do przedszkola" będą dostępne wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania.

     Proszę o przyniesienie wypełnionych dokumentów w podpisanych kopertach do przedszkola do 4 września br.

  Dyrektor Przedszkola

Wioletta Król-Terelak

 

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020

 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w
Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy

  Wprowadza się zmiany w godzinach pracy przedszkola:  od 6.30 do 16.00 oraz  zmianę liczbę dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 16 (do ustalenia z organem prowadzącym maksymalnie do 16 dzieci plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).

 

 

 UWAGA RODZICE

 Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2019/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2

z dnia 29 maja 2020 r.

 w sprawie zmiany stawki żywieniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy od dnia
1 czerwca 2020 roku

Na podstawie art.106 ust.3 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 poz.910), zapisów Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy, dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala się

od dnia 1 czerwca 2020r. dzienną stawkę żywieniową - trzy posiłki śniadanie, obiad, podwieczorek- na kwotę 7 zł

(śniadanie - 1,75 zł, obiad - 3,50 zł, podwieczorek - 1,75 zł)

 

  

 

Szanowni Państwo

Informuję, że z dniem 25.05.2020r.
wznawiamy pracę opiekuńczą
w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy.

W przedszkolu obowiązywać będą nowe procedury związane 
z nałożonymi na placówki obostrzeniami sanitarnymi (procedury w zakładce -Dokumenty COVID 19 -procedura)

Od dnia 1.06.2020r.

przedszkole pracować będzie
w godzinach


od 6.30 do 16.00

                                  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
                  
w Legnicy
                    
Wioletta Król-Terelak

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące przedłużenia zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca 2020r.

 

 

Drodzy Rodzice

             Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz wprowadzonymi zmianami w dniu 29 kwietnia 2020 r. przedszkola powinny wznowić organizację zajęć opiekuńczych i dydaktyczno - wychowawczych od 6 maja 2020 r.

                  Biorąc jednak pod uwagę stanowisko Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Legnicy z dnia 8 maja 2020r. w sprawie uruchomienia opieki przedszkolnej oraz bardzo małą liczbę dzieci zgłoszonych przez rodziców powrotu do przedszkola, w okresie od 18 do 24 maja 2020 r. wstrzymana została praca Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy.   Jednocześnie informuję, że w tym czasie nauczyciele będą kontynuować zajęcia z dziećmi przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Drodzy Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z pismem z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

 

 

UWAGA RODZICE

Ważne linki Głównego Inspektora Sanitarnego

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że za zgodą organu prowadzącego, zostają zawieszone zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w naszym przedszkolu od dnia 06.05.2020 r. do 15 maja 2020 r.

Równocześnie informuję, że o dalszych decyzjach, zaleceniach związanych z otwarciem przedszkola będziemy informować na bieżąco.

W związku z podjętą w/w decyzją nauczyciele będą nadal prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (przesyłając propozycje dla dzieci na stronę internetową przedszkola oraz na Państwa skrzynki mailowe).

Wszyscy pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, aby powrót Państwa dzieci do przedszkola był bezpieczny. Życzę zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor Przedszkola

Wioletta Król-Terelak

 

 

KOMUNIKAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dnia 7 maja 2020r. na drzwiach wejściowych Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy zostaną umieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach 7 i 8 maja  zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola znajduje się w zakładce REKRUTACJA. Wypełniony dokument należy wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub wysłać zdjęcie/scan na adres mp2legnica@o2.pl

11 maja 2020 roku podamy Państwu do wiadomości listę dzieci przyjętych do naszego przedszkola.
W razie pytań prosimy dzwonić tel. 76/8522047

 

Uwaga Rodzice,

Bardzo proszę w dniach 7- 8 maja o dostarczenie wniosku - potwierdzenie woli, dziecka zakwalifikowanego w rekrutacji do naszego przedszkola. Wniosek można wrzucić do skrzynki przedszkolnej lub wysyłać skan/zdjęcie do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wniosek jest dostępny zamieścić na stronie internetowej - aktualności/ rekrutacja do przedszkola jest również dla kandydatów w systemie naborowym.

 

                                    

 

Drodzy Rodzice

Odnośnie opłat za przedszkole za miesiąc marzec prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 10.00 do12.00 - telefon do przedszkola 768522047 albo na kontakt bpruszynska@mp2.legnica.eu.
Prosimy o wpłacanie zaległości.        

Rachunek bankowy przedszkola:

97 1240 3464 1111 0010 5602 8792

                                            

Drodzy Rodzice kilka informacji z poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej
"Kształcenie na odległość"

Edukacja przedszkolna
Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Rodzicu
Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.
Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.
Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

Psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
gotowi są udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego
w czasie kryzysu epidemiologicznego.

 http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/?fbclid=IwAR3zzOpj4XUjIiOy1hXEJ7q8Z6-x5_EbRdcJgSLfzl54yQag4YrmOeCGu5c

 

Drodzy Rodzice!

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach chcemy Was wesprzeć w edukacji domowej Waszych Dzieci.

Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Grupy przedszkolne” będziemy umieszczać materiały edukacyjne zawierające bieżące zagadnienia, które zostały przez nas opracowane. Propozycje zabaw, ćwiczeń, karty pracy oraz linki do stron internetowych i inne inspiracje pozwolą zorganizować czas dziecku i wesprzeć jego rozwój. Dodatkowo polecamy zakładki: "praca zdalna", "język angielski", "5-6 latki", "3-4 latki" oraz ciekawe artykuły w zakładce "Dla rodziców"

Zachęcamy Państwa do publikowania na naszej stronie FB prace swoich dzieci lub różne inne zdjęcia z życia codziennego.

Natomiast jeżeli macie Państwo jakieś sprawy lub pytania do nauczycielek albo chcecie przesłać zdjęcia, piszcie na adres przedszkola mp2legnica@o2.pl w temacie listu napis (adresat) np. Do Pani Ewy z GR III.

Pozdrawiamy Was serdecznie.

Kadra Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy

 

Konkurs "Wiosna w przyrodzie" dla dzieci i rodziców

Przedszkole zamknięte, ale my jesteśmy w pełnej gotowości. Zapraszamy Nasze przedszkolaki do stworzenia wspólnie z rodzicami pracy plastycznej na konkurs pt. "Wiosna w przyrodzie".

Prosimy o przesłanie zdjęć prac na przedszkolnego maila mp2legnica@o2.pl
Na prace czekamy do 5 kwietnia.

 

 

 UWAGA RODZICE

          Przedszkole pracuje w trybie wewnętrznym. Wnioski
o przyjęcie do przedszkola proszę wrzucać do skrzynki umieszczonej na budynku przedszkola.

Wniosek proszę sprawdzić dokładnie czy zawiera wszystkie dane i załączniki.

          Po zweryfikowaniu wniosku powiadomimy Państwa telefonicznie.

 Wioletta Król-Terelak

Dyrektor przedszkola

 tel. 699 893 887